Download de algemene voorwaarden van Miss Communications.

Artikel 1.         Definities

In deze voorwaarden worden de volgende begrippen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 1. Miss Communications: de eenmanszaak Miss Communications, statutair gevestigd in Beek (L.), kantoorhoudende in (6191 RT) Beek, aan de Maastrichterlaan 94, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75160285.
 2. Opdrachtgever: de partij die gebruik maakt van de diensten van Miss Communications. 
 3. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook, die Miss Communications voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht.
 4. Offerte: een voor Opdrachtgever op maat gemaakt aanbod van Miss Communications aan Opdrachtgever. 
 5. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Miss Communications en Opdrachtgever op basis van de Offerte.
 6. Partijen: Miss Communications en Opdrachtgever.
 7. Partij: Miss Communications of Opdrachtgever
 8. Schriftelijk: op papier of per e-mail.
 9. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2.         Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 • De Voorwaarden gelden voor iedere Offerte en Overeenkomst tussen Miss Communications en Opdrachtgever.
  • Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van de Voorwaarden zonder voorbehoud en met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden. Aan een verwijzing naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever komt geen werking toe en Miss Communications wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk en integraal van de hand.
  • Bij onderlinge strijdigheid van een bepaling uit de Offerte met een bepaling uit de Voorwaarden in die zin dat deze bepalingen niet naast elkaar kunnen bestaan, geldt de bepaling uit de Offerte. Ook een anderszins uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen bepaling die strijdig is met een bepaling uit de Voorwaarden gaat voor op die bepaling uit de Voorwaarden.
  • Indien één of meer bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Miss Communications en Opdrachtgever zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
  • Miss Communications is bevoegd om de Voorwaarden te wijzigen. Miss Communications zal Opdrachtgever over een dergelijke wijziging schriftelijk informeren met vermelding van de ingangsdatum en onder toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. Vanaf de ingangsdatum zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing en is Opdrachtgever daaraan gebonden. Dit geldt ook voor reeds bestaande overeenkomsten. 

Artikel 3.         Offertes en Overeenkomsten

 • De door Miss Communications gemaakte Offertes zijn vrijblijvend: zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven. Miss Communications is slechts aan de Offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 
 • Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod, is Miss Communications daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Miss Communications anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave in de Offerte verplicht Miss Communications niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • De prijzen in de Offertes zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Wanneer bij het opstellen van de begroting in de Offerte bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.
 • Alle Offertes gaan vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4.         Uitvoering van de Overeenkomst

 • Miss Communications zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Miss Communications kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Alle verplichtingen van Miss Communications voortvloeiende uit de Overeenkomst zijn inspanningsverplichtingen.
 • De diensten worden geleverd ter plaatse waar Miss Communications is gevestigd, tenzij anders aangegeven. Indien de diensten door middel van elektronisch databeheer worden geleverd, worden de diensten geacht te zijn geleverd zodra zij voor de Opdrachtgever toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat het bericht de mailbox van de ontvanger heeft bereikt.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Miss Communications het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en de hieraan verbonden kosten door te berekenen aan Opdrachtgever. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Miss Communications aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Miss Communications worden verstrekt. 
 • Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Miss Communications de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • De door Miss Communications opgegeven tijdsplanning is indicatief. Deze bevat geen fatale termijnen, tenzij Opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven dat een termijn van groot belang is. 
 • De Overeenkomst eindigt op het moment dat de opdracht is voltooid en Miss Communications de diensten heeft geleverd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5.         Wijziging van de Overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Miss Communications zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Miss Communications Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 • Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Miss Communications daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

Artikel 6.         Annulering en opzegging

 • Na ondertekening van de Offerte, vóór uitvoering van de Overeenkomst, kan Opdrachtgever de gegeven opdracht annuleren. Miss Communications zal in dat geval aan Opdrachtgever 15% van het totale offertebedrag als annuleringskosten in rekening brengen.
 • In het geval dat Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, dient Opdrachtgever alle reeds door Miss Communications in het kader de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden en zal Miss Communications aan Opdrachtgever 10% van het totale offertebedrag als annuleringskosten in rekening brengen.

Artikel 7.         Betaling

 • Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen 
 • Betaling dient te geschieden via overboeking op de factuur vermelde bankrekeningnummer, ten name van Miss Communications, onder vermelding van het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen, in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
 • Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een (1) maand kan Miss Communications de verschuldigde kosten periodiek bij Opdrachtgever in rekening brengen. Daarnaast is Miss Communications gerechtigd om bij aanvang van een opdracht 50% van de kosten vooraf in rekening te brengen.
 • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien Opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Miss Communications de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 • In geval van liquidatie, faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Miss Communications op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8.         Onderzoeksplicht, klachtplicht en verjaring

 • Opdrachtgever dient onverwijld nadat Miss Communications de opdracht heeft afgerond en de diensten heeft geleverd te onderzoeken of de geleverde diensten deugdelijk en conform de Overeenkomst zijn. 
 • De geleverde diensten gelden tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de Overeenkomst, indien Opdrachtgever deze na aflevering (gedeeltelijk) in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken.  
 • Klachten met betrekking tot de door Miss Communications geleverde diensten moet Opdrachtgever binnen acht (8) werkdagen na levering schriftelijk aan Miss Communications kenbaar maken onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van het gestelde gebrek. Als Opdrachtgever niet tijdig en/of op juiste wijze heeft geklaagd, kan hij geen beroep meer doen op een gebrek ten aanzien van de geleverde diensten en vervalt iedere vordering en ieder verweer dat feitelijk daarop is gegrond.
 • Opdrachtgever is gehouden om Miss Communications in de gelegenheid te stellen om de gegrondheid van een klacht met betrekking tot de geleverde diensten te onderzoeken. Indien Opdrachtgever daaraan geen medewerking verleent, kan hij geen beroep meer doen op een gebrek aan de geleverde diensten en vervalt iedere vordering en ieder verweer dat feitelijk daarop is gegrond.
 • Opdrachtgever dient onverwijld na ontvangst van een factuur de juistheid daarvan te onderzoeken. Klachten met betrekking tot facturen moet Opdrachtgever binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en onderbouwd aan Miss Communications kenbaar maken op straffe van verval van het recht om de factuur te betwisten.
 • Klachten die niet schriftelijk en tijdig als omschreven in lid 3 en 5 van dit artikel zijn ingediend, behoeven niet meer door Miss Communications in behandeling te worden genomen.
 • Indien een klacht gegrond is, zal Miss Communications de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Miss Communications slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in artikel 12 van de Voorwaarden bepaalde.
 • Iedere vordering van Opdrachtgever op Miss Communications verjaart door verloop van een (1) jaar na afronding van de opdracht.

Artikel 9.         Opschorting en ontbinding

 • Indien een van de partijen een verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van zijn daartegenover staande verplichtingen op te schorten, mits de niet-nakomende partij hiervan vooraf schriftelijk (aangetekend) in kennis is gesteld. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • De partij die verplicht is als eerste te presteren is bevoegd de nakoming van zijn verplichting op te schorten, indien na het sluiten van de Overeenkomst te zijner kennis gekomen omstandigheden hem goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn daartegenover staande verplichtingen niet zal nakomen, mits de niet-nakomende partij hiervan vooraf schriftelijk (aangetekend) in kennis is gesteld. De opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet volledig aan Miss Communications zijn verstrekt overeenkomstig artikel 4.4 van de Voorwaarden, heeft Miss Communications het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Indien er sprake is van een tekortkoming van een partij in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst, zal de wederpartij deze partij schriftelijk (aangetekend) in gebreke stellen en een redelijke termijn stellen waarbinnen die partij alsnog zijn verplichting kan nakomen. Indien ook binnen deze termijn tekort wordt geschoten in de nakoming, heeft de wederpartij de bevoegdheid om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt, alles onverminderd het wettelijk recht om vergoeding van de geleden schade te vorderen.
 • Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk (aangetekend) ontbinden indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van de wederpartij is uitgesproken, indien op de wederpartij de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Miss Communications is wegens een ontbinding op grond van dit lid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
 • Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 4 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat Miss Communications ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Miss Communications vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


Artikel 10.       Intellectueel eigendom 

 1. Het intellectueel eigendom op alle resultaten van alle werkzaamheden die door Miss Communications zelf voor Opdrachtgever zijn verricht, berust bij Miss Communications, tenzij tussen partijen (schriftelijk vooraf) anders wordt overeengekomen. 
 2. Miss Communications verleent Opdrachtgever het recht om de in dit artikel bedoelde resultaten te gebruiken voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.  
 3. Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van de in dit artikel bedoelde resultaten zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Miss Communications verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat indien niet (tijdig) door Opdrachtgever wordt betaald, Miss Communications later gerechtigd zal zijn ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.
 4. Zonder dat sprake is van een schriftelijke overdracht van de auteursrechten is het Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in de in dit artikel bedoelde resultaten van Miss Communications aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miss Communications. Miss Communications zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren dan wel financieel worden gecompenseerd.
 5. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens Opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden.

Artikel 11.       Naamsvermelding en promotioneel gebruik

 1. Miss Communications is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd het geleverde te signeren c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op een titelrol of anderszins, mits mogelijk en op een gebruikelijke wijze.
 2. Miss Communications zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn het geleverde te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van Opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

Artikel 12.       Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien Miss Communications aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Indien Opdrachtgever aan Miss Communications informatiedragers, digitale databestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, digitale databestanden of software vrij zijn van virussen en defecten en afdoende zijn beveiligd, onder meer door het maken van back-ups. Miss Communications is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van informatiedragers, digitale databestanden of software en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan.
 3. Miss Communications is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Miss Communications is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Miss Communications kenbaar behoorde te zijn.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Miss Communications voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Miss Communications voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 6. Indien Miss Communications aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekering van Miss Communications in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 7. Miss Communications is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in de Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens Miss Communications.

Artikel 13.       Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Miss Communications geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Miss Communications niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 3. Miss Communications heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Miss Communications haar verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Miss Communications ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Miss Communications gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14.       Vertrouwelijkheid

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien Miss Communications op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Miss Communications zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Miss Communications niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 15.       Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht. 
 2. De rechter van de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, is exclusief bevoegd om van alle geschillen tussen partijen kennis te nemen.